Udlejningsbetingelser

Ved underskrivelse af lejekontrakten er denne bindende, og lejer erklærer sig indforstået med lejebetingelserne, som automatisk er del af lejeaftalen.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår af den enkelte lejekontrakt. Vær særlig opmærksom på, at indbetalingstidspunkterne nøje skal overholdes.

Depositum

Bureauet kan ønske et depositum til sikkerhed for rengøring, forbrugsafgifter og småskader. I så fald fremgår det af oversigten over det hus, du udvælger.

Forbrugsafgifter

Ved afrejse aflæses forbruget af strøm. Aflæsningen sendes straks efter opholdet til Cimbria Ferie sammen med nøglen, og beløbet for strøm indsættes på Cimbria Feries konto i Vestjysk Bank.

Antal lejere

Ferieboligen må ikke uden særlig tilladelse fra Cimbria Ferie bebos af flere personer end angivet i beskrivelsen. Opstilling af telte og campingvogne på grunden er ikke tilladt.

Husdyr

Husdyr må kun medbringes efter speciel tilladelse. Hunde er tilladt i de handicapegnede huse. Der skal gøres grundigt rent efter opholdet, så der ikke efterlades spor.

Nøgleudlevering

Nøgleudleveringsstedet fremgår af lejeaftalen. Oftest fremsendes nøgle til lejer en uge før lejemålet påbegyndes.

Rengøring

Af oplysningerne ved det enkelte hus fremgår det, om rengøring foretages af bureauet, om den tilbydes til en fast pris, eller du selv skal foretage den. Hvis Cimbria Ferie foretager rengøringen, skal du sørge for, at feriehuset er grundigt ryddet op, at opvask er gennemført, og at grill og ovn er rengjort. Skal du selv foretage slutrengøring omfatter den afvaskning af alle lodrette flader i hele huset samt skuffer, skabe, køleskab, fryser, komfur/ovn, kaffemaskine, toiletter, spa og have-møbler. Grill skal renses og brændeovn skal være tømt. Er rengøringen ikke foretaget tilfredsstillende, vil evt. nødvendig rengøring blive foretaget for lejers regning.
Ekstra affaldssække forefindes i redskabsrummet og betales sammen med strømafregning. Pris pr stk kr 25
Det er forbudt at efterlade affald som ikke er i kommunens godkendte sække. Alle sække skal anbringes ved skraldespanden. Det er forbudt at efterlade tomme flasker, papkasser og andet affald i og omkring huset.

Reklamationer

Cimbria Ferie har intet ansvar for pludselig opståede skader, som f.eks. svigtende installationer, stoppet afløb o.s.v. Eventuelle reklamationer skal meldes straks til Cimbria Ferie, således at der kan sørges for hurtigst mulig afhjælpning. Lejeren er forpligtiget til at give Cimbria Ferie en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle mangler/fejl som reklameres af lejer. Reklamationer vedr. mangelfuld rengøring, skal meldes OMGÅENDE efter ankomst

Skader

Lejer hæfter for bortkomne genstande og skader der forvoldes under lejemålet. Eventuelle skader skal meldes til Cimbria Ferie før afrejse.

Afbestilling af sommerhus

Lejeren har ret til afbestilling af den lejede feriebolig indtil 60 dage før indflytning. Ved en sådan afbestilling er følgende regler gældende:
Ved afbestilling inden 60 dage før indflytningsdato tilbagebetales den indbetalte leje minus 15 % afbestillingsgebyr af det samlede lejebeløb.
Ved afbestilling fra 60 til og med 30 dage før indflytningsdato tilbagebetales 50 % af det samlede lejebeløb.
Ved afbestilling senere end 30 dage før indflytningsdato forfalder hele lejebeløbet til betaling, dvs. 2. rate under alle omstændigheder skal indbetales således, at den er Cimbria Ferie i hænde senest 4 uger før indflytning.
Såfremt Cimbria Ferie kan genudleje feriehuset til anden side og til fuld pris, kan de nævnte gebyrer blive reduceret til et gebyr på 20 % af det samlede lejebeløb.
Såfremt lejer kan sætte en anden lejer i sit sted i samme tidsrum og til samme pris, accepter Cimbria Ferie en navneforandring mod et gebyr på kr. 250,00. Meddelelse herom skal tilgå Cimbria Ferie skriftligt.

Afbestilling ved sygdom

I tilfælde af uventet alvorlig sygdom hos en af de af lejemålet omfattede personer kan kontrakten ophæves og lejebeløbet minus 15 % gebyr tilbagebetales. Meddelelse herom skal i så fald være formidleren i hænde senest kl. 12.00 dagen før lejeperiodens start. For at være berettiget til tilbagebetaling af lejen, skal der ved uheld, alvorlig sygdom eller dødsfald foreligge en lægeattest hos Cimbria Ferie senest 4 dage efter afbestillingen. Ved afbestilling på et senere tidspunkt kan intet tilbagebetales.
Cimbria Ferie kan uden yderligere varsel opsige lejemålet ved force majeure naturkatastrofer og lignende.
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og Cimbria Ferie i forbindelse med lejemålet, gælder dansk retspleje.